Overslaan en naar de inhoud gaan

Fraudebeleid W.A. Hienfeld B.V.

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hienfeld heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas voorbeelden te benoemen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt geven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Dit soort voorbeelden van fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende verzekerde, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze verzekerden, die welwillend zijn en nooit frauderen.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij fraude aanpakken, zodat wij de producten voor u betaalbaar kunnen houden. Wij nemen daarom preventief maatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen én te beheersen.

We gaan na met wie wij zaken doen
Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. Wij (of de verzekeringstussenpersoon voor ons) controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen. Wij controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

Wat wordt verstaan onder fraude?
Wij hanteren de volgende definitie van fraude: het opzettelijk misleiden van een verzekeraar en/of assuradeuren bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.

Te denken valt aan:
• Het niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag van een verzekering, door het opgeven van onjuiste informatie of door het achterhouden van informatie.
• Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd of doen alsof zich een schade heeft voorgedaan terwijl dat niet het geval is.
• Het veranderen van bedragen op nota’s of insturen van valse documenten.
• Meer claimen dan de daadwerkelijke schade.
• Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.
• Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was of een diefstal in scène zetten of verzinnen.
• Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voorkom misverstanden
Weet u bij de aanvraag van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen of is iets u niet duidelijk? Neem dan contact met ons of met uw assurantieadviseur op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u dient te verstekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we er samen voor dat misstanden worden voorkomen.

Fraudebestrijdingsbeleid
Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. Wij handelen naar het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en op grond hiervan voert Hienfeld een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en fraude op te sporen, dit onderzoek kan worden ingesteld door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
In sommige gevallen laat Hienfeld zelf de onderzoeken uitvoeren. Wanneer er op uw polis een (of meerdere) verzekeraar(s) staat/staan die is/zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraar dan zal het onderzoek worden uitgevoerd door de bij het Verbond aangesloten verzekeraar met het hoogste aandeel op de polis.

Zo kan/kunnen er:
• Onderzoek worden gedaan naar iemands gedragingen of informatie worden verzameld die van belang is voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding of het bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
• Persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit externe bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
• Informatie worden verzameld door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen.
• Gebruik worden gemaakt van relevante informatie uit het Centraal Informatie Systeem (CIS) van Stichting CIS. Dit is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden en ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van stichting CIS: www.stichtingcis.nl
• Informatie worden uitgewisseld met andere verzekeraars. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder ten aanzien van de privacy.

Uitvoeren onderzoeken
In sommige gevallen laat Hienfeld zelf de onderzoeken uitvoeren. Wanneer er op uw polis een (of meerdere) verzekeraar(s) staat/staan die is/zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraar dan zal het onderzoek worden uitgevoerd door de bij het Verbond aangesloten verzekeraar met het hoogste aandeel op de polis. Voor sommige onderzoeken schakelen wij of de verzekeraar externe onderzoeksbureaus in. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij moeten zich houden aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Welke maatregelen worden er bij fraude getroffen?
Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, brengen we de betrokken persoon hiervan op de hoogte. De betrokken persoon wordt dan de mogelijkheid geboden om aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen wij of we maatregelen treffen.

Als wij fraude constateren, dan zullen wij de betrokken persoon schriftelijk (aangetekend) informeren over de door ons getroffen maatregelen. Wij behouden daarbij het recht de volgende maatregelen te treffen:
• Wij vergoeden niets of niet volledig. Als er al is uitgekeerd, dan vorderen wij de uitkering terug.
• Gemaakte onderzoekskosten in het kader van het fraudeonderzoek zullen wij verhalen.
• Wij wijzen de aanvraag af
• Wij beëindigen direct de verzekering(en) waarop de fraude is gepleegd. Ook beëindigen wij mogelijk andere verzekeringen van de betreffende verzekeringnemer bij Hienfeld.
• Wij maken een interne vermelding in het Incidentenregister van Hienfeld.
• De verzekeraars/risicodrager op uw verzekering die het onderzoek heeft uitgevoerd, kunnen uw persoonsgegevens opnemen in hun Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister bij Stichting CIS en een melding maken bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Het Incidentenregister is een register waarin incidentgegevens zijn vastgelegd. Het doel van het Incidentenregister is het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector. Het Extern Verwijzingsregister kan ook door andere financiële instellingen worden geraadpleegd en bevat verwijzingsgegevens van (rechts)personen die betrokken zijn geweest bij incidenten. Meer informatie staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
• Wij kunnen aangifte doen bij de politie, afhankelijk van de ernst en omvang van de fraude.

Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude (anoniem) melden, stuurt u dan een e-mail naar info@hienfeld.nl. Meldt u een fraude dan verzekeren wij u dat wij met de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk omgaan.

Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000